دخترک کبریت فروش..

بعد از سال ها دخترک کبریت فروش را دیدم!

بزرگو زیبا شده بود....

به او گفتم:کبریت هایت کو؟؟

میخواهم این سرزمین را به آتش بکشم!

خنده ی تلخی کرد و گفت:کبریت هایم را نخریدند...

سالهاست که خودم را میفروشم!

/ 0 نظر / 8 بازدید