سخت است...

سخته بخوای کسی رو فراموش  کنی..

سخته بتونی تنهاییاتو ول کنی.....

سخته ت میشه وقتی کسیو دوست داری ولی طرف عین خیالش نیست...

سخته درک کنی طرف همه ناراحتیاتو با یه بس کن خالی ختم به خیر کنه...

سخت تر از  همه ی  اینا  اینه که تو بغلت باشه و از یکی دیگه حرف بزنه..

/ 0 نظر / 5 بازدید