دل نوشته...

 عادت نـــــــــــــدارم درد دلـــــــــــــــم

را به همــــــــــــــــــــه کــــــــــــس بگویــــــــم

پس خاکـــــــــش میکنـــــم زیر چهره خنـــدانـــــم

تا همــــــــــه فکـــــــر کننـــــــــــــــد.....

ن دردی دارم ن قلبــــــــــــــــــی..!!

/ 0 نظر / 5 بازدید